រឿងត្រពាំង២ដើម

រឿងទំពាំង២ដើម

----------------------

រឿងនេះបែងចែកជា២វគ្គ

1-រឿងផ្លូវច្បាប់: បុគ្គលដែលចាប់កាមកាន់យករបស់គេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគេហៅថាលួច។ បើលួចត្រូវមានទោសទណ្ឌជាការប្រមាន និងត្រូវមានសំណងរដ្ឋប្បវេណីទៅតាមការខូចខាត ឬមិនមានសំណងបើគ្មានដើមបណ្ដឹង។

  • Hits: 176

ទស្សនៈ ការប្រដៅ និងការជេរ

មនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំអត្ថន័យនៃពាក្យថា "ការប្រដៅ" និង "ការជេរ"។ ​ថ្វីត្បិតតែពាក្យទាំងពីរត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញ៉ាប់នៅក្នុងកាលទិសៈតែមួយ ឬគេប្រើជាពាក្យតែមួយគឺ ជេរប្រដៅ ក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យទាំងពីរគឺមានអត្ថនន័យដាច់ស្រឡះ ហើយក្នុងគោលបំណងផ្ទុយគ្នាទៀតផង។

  • Hits: 194