មេរៀនទី១៖ អ្វីទៅជា JOOMLA?

តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា (CMS) ជាអ្វី?

content management system(CMS) គឺជាកម្មវិធីមួយ (Web-Application) ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នា អាចគ្រប់គ្រង (ទាំងអស់ ឬផ្នែកខ្លះ) មាតិកា ទិន្នន័យ ឬព័ត៌មាននៃគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីអ៊ីនត្រាណែត។ ការគ្រប់គ្រងមាតិកា សំដៅលើការបង្កើត កែសម្រួល រក្សាទុក បោះពុម្ពផ្សាយ សហការលើការរាយការណ៍ ការចែកចាយមាតិកាគេហទំព័រ ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន។
  • Hits: 45